NE555 timer – najpopularnije integralno kolo

NE-555 timer je vjerovatno jedno od najčešće korištenih i najduže proizvođenih integralnih kola, koje svoju primjenu nalazi u profesionalnoj ali i u amaterskoj elektronici. Dostupno je kako u DIP izvedbi, tako i u SMD izdanju.

Proizvodnja istog započela je  davne 1971 godine i traje sve do danas. Svoj sufiks “555” u nazivu zahvaljuje tri integrisana otpornika vrijednosti 5k. Niska cijena i višenamjenska upotreba učinila su ga pravim “hitom” među elektroničarima amaterima. Ulazni napon iznosi od 5 VDC do 15VDC, dok je frenkvencija rada do 200kHz.

Pinovi i njihova funkcija

PIN2 Trigger (Okidač): Kada je napon na ovom pinu manji od 1/3 ulaznog napona (koji vlada na pinu 8) onda je izlaz (pin broj 3) na visokom nivou, drugim rječima na izlazu vlada pozitivan napon. On prati pražnjenje vremenskog kondenzatora u astabilnom modu. Ima visoku ulaznu otpornost, veću od 2MΩ.
 PIN3 Output (Izlaz): Napon na izlazu je otprilike za 1.7V manji od V+. Struja na izlazu može biti i do 200mA, što omogućava da se neki potrošači direktno povežu na izlaz, kao na primjer LED diode, piezo zujalice,itd. Da bi se kontrolisali veći potrošači treba da se koristi relej ili tranzistor za njihovo uključivanje ili isključivanje.
 PIN4 Reset: Kada je napon na pinu manji od 0.7V on spušta izlaz na nizak nivo bez obzira šta je na ulazu. Kada se ne koristi poželjno je da bude povezan na V+.
 PIN5 Control voltage: Može da se koristi za podešavanje threshold napona koji je podešen na 2/3V+. Poželjno je ako se ne koristi da se poveže preko 10nF kondenzatora na GND.
 PIN6 Threshold: Kada je napon na ovom pinu veći od 2/3 V+, onda je izlaz nizak. On prati punjenje vremenskog kondenzatora u astabilnom i monostabilnom modu. Ima visoku ulaznu otpornost veću od 10MΩ.
 PIN7 Discharge: Kada je izlaz nizak pin je spojen sa GND, a kada je izlaz visok on je odvojen od GND preko tranzistora unutar IC-a. Koristi se uglavnom za pražnjenje kondenzatora koji se postavlja između ovog pina i GND-a.
 PIN8 V+: Na ovaj pin se dovodi napon za napajanje IC-a koji može biti između 4.5V(min) do 16V(max), ali u radu je najbolje držati se granice od 5V do 15V. Osetljivost brojanja na promenu napona je 0,1% po voltu.

Režimi rada

Postoje tri režima u kojima NE-555 timer može da radi. U koji od navedenih režima će da se prebaci ovisi o načinu spajanja otpornika i kondezatora, dok će brzina kola zavisti od vrijednosti istih. Režimi rada su sljedeći:

  1. Astabilni mode – na izlazu daje pravougaoni signal – pulseve
  2. Monostabilni – proizvodi jedan puls na izlasu
  3. Bistabil ili popularno flip-flop kolo

Astabilni način rada

Kod astabilnog načina rada, na izlazu se pojavljuje kvadratni signal (puls) čija će frenkvencija i trajanje zavisiti od vrijednosti pasivnih komponenti. Signal se kreće od 0V do +Vs, naziv astabilni, dobio je po tome što kolo nikada ne miruje, već mu se izla mjenja stalno iz 0V do Vs V. Šema spajanja data je na slici (radi jednostavnijeg prikaza, u praksi se koristi blok šema NE555 kola).

Formula za računanje periode (T) i frenkvencije (f):

T = 0.7 × (R1 + 2R2) × C1   i   f = 1.4/(R1 + 2R2) × C1

T= perioda [s]
f= frekvencija [Hz]
R1, R2= otpornik [Ω]
C1= kondenzator  [F]
Perioda te se sastoji iz dvije poluperiode, tj. T=Tm(visok nivo)+Ts(nizak nivo)
Tm = 0.7 × (R1 + R2) × C1
Ts  = 0.7 × R2 × C1
Na videu pogledajte kako uz pompć NE-555 astabilnog režima napraviti žmigavac.

 

 

 

Leave a Comment