Scanmaster Pro v2.1 opis programa

Scanmaster Pro v2.1 je najbolji komercijalni software za rad sa ELM327 interfejsima, jako jednostavan za instalaciju kao i za korištenje. Dolazi sa multijezičnom podrškom, uključujući i Hrvatski jezik.

Osnovne karakteristike:

Podržava:
1. SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)
2. SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)
3. ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud)
4. ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
5. ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)
6. ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud)
7. ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud)
8. ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud)
9. ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud)
 Automatski odreñuje i prijavljuje operateru koji protokol se koristi na vozilu.
 Podržava generičke SAE J1979 (Mode $01) identifikatore parametara (PIDs) $00 do
$4E.
 Prikazuje sve ili samo željne podatke mjerenih parametara koje podržava OBD II
kontroler vozila sa brojčanim i grafičkim prikazom.
 Pregled stanja sistema na vozilu u trenutku kada je zapamćena neka greška koja se
odnosi na zagañenje ispušnim plinovima u modu Smrznuta slika (Freeze Frame).
 Čitanje šifri grešaka DTCs (i njihove uobičajene SAE opise) zbog kojih se pojavljuje
indikacija MIL. Pored toga prikazuje DTC broj za ne-SAE definirane DTC šifre i opise
koje prijavljuje OBD II ECU.
 Podržava preko 4200 generičkih opisa šifri greški iz SAE J2012 i preko 3600
proširenih OBD-II šifri, ili šifri definiranih od strane proizvoñača vozila – Original
Equipment Manufacturer (OEM).
 Brisanje svih informacija koje se odnos na zagañenje. (Mode $04)
 Pregled rezultata ispitivanja senzora kisika provedenih na kontrolnom modulu motora
u “Lambda sonde” modu (Mode $05).
 Prikaz rezultata ne kontinuiranih testova specifičnih za proizvoñača vozila (Mode $06
data) u modu “Rezultati nadziranih testova”.
 Izvještaj kontinuiranih testova koji se odnose na zagañenje vozila koji su pokazali
neispravnost tokom rada ali nisu bili dovoljni da se indicira šifra greške u modu
“Privremene šifre greške”.
 Prikazuje specifične informacije koje se odnose na vozilo (VIN, kalibracijski ID,
verifikacijski broj kalibracije, praćenje performansi tokom korištenja).
 Metričke i engleske jedinice mjere.

Početna podešavanja

Nakon instalacije programa i aktiviranja potrebno je izvršiti neka osnovna podešavanja.

Podesiti jezik i komunikaciju.

 

Port

Možete birati izmeñu “ručno podešavanje” i “automatsko prepoznavanje”. U slučaju “ručnog
podešavanja” izaberite odgovarajući COM Port na koji je priključen interfejs. Odgovarajući
COM Port se može naći u automatskom režimu

Interface/Protokol

Izabrerite odgovarajući protokol koji vozilo podržava. Ako ne znate koji je protokol ili radite
sa više vozila koji koriste različite protokole, izaberite “0 – Automatic”. U tom slučaju će
interfejs sam pokušati da podesi odgovarajući protokol za komunikaciju sa vozilom.

Podaci o korisniku

Unesite vaše podatke ovdje. Oni će biti korišteni radi personalizacije izvještaja koje
štampate.

Početak rada

Ovo je startni ekran. Sadržava dva tastera SPOJI i PREKINI VEZU. Taster SPOJI započinje
komunikaciju a taster PREKINI VEZU prekida komunikaciju sa vozilom.

Na ovom ekranu se vide opći podaci o vozilu (VIN, CALID, CVN, IPT).

Status sistema

Ovaj ekran prikazuje status MIL indikatora, broj zapamćenih grešaka (DTC) i testa
spremnosti za rad. Na ovoj formi će biti predstavljeni svi ECUi kojima se može pristupiti

Kodovi grešaka

Ovaj ekran prikazuje zapamćene (Mode $03) i trenutne (Mode $07) DTC (šifre greški).
Pritisni “Čitanje” da bi se pročitale greške. Postoje dvije kategorije grešaka: generičke i
proširene. Generičke greške su standardne i iste za sve proizvoñače vozila. Proširene greške
nisu standardne i mogu se opisi između različitih proizvođača preklapati, pa čak i kod istog
proizvođača na različitim modelima. Izaberite “Proizvođač” iz odgovarajućeg polja da bi dobili
opis greške koji odgovara tom proizvođaču.
Ukoliko izgleda da je opis greške besmislen provjerite u servisnom uputstvu konkretnog
vozila koji je tačan opis za šifru greške koja je očitana.
Zapamtite:
• Vizualne provjere su važne!
• Problemi sa kablovima i kontaktima su uobičajeni, posebno kod povremenih grešaka.
• Mehanički problemi (popuštanje vakuuma, zaglavljeni prijenosni sistemi ili težak hod
u prijenosu, itd.) može računalu dati pogrešnu sliku o ustvari ispravnom senzoru.
• Netočne informacije sa senzora uzrokuju da se motorom upravlja na pogrešan način.
Kada se motorom upravlja na pogrešan način onda i ispravan senzor može izgledati
neispravan!

Da se obrišu informacije o dijagnostici pritisnite taster “Briši” i pratite dalja uputstva.
Zapamćene šifre greški
U ovom modu će biti prikazane šifre greški – Diagnostic Trouble Code (DTC) koje se odnose
na emisiju zagađivača, ECU (računalo za upravljanje motorom) broj i opis i tekstualni opis
greški koje su zapamćene u računalu vozila. Program će prikazati broj greški, kao i u kojem
kontroleru su zapamćene.

Trenutne šifre greški

Ovaj mod vam omogućava da dobijete rezultate testova koji se vrše kontinuirano, a odnose
na emisiju zagađivača. Ovaj način rada prijavljuje koji testovi nisu uspješno izvršeni ali težina
kvara nije bila dovoljna da se greška zapamti kao DTC. Rezultati se prijavljuju u obliku DTCa
zajedno sa podatkom o kontroleru na kojem su primijećene.
Brisanje dijagnostičkih informacija
U modu “Briši” mogu se obrisati sve greške koje se odnose na emisiju zagañivača i koje
uzrokuju paljenje MIL indikacije. Ova funkcija će obrisati i sve dodatne dijagnostičke
informacije koje je računalo zapamtio.
Ovo obuhvata:
• Broj grešaka
• Šifre grešaka
• Šifre greški u podacima smrznutih slika
• Podaci u smrznutim slikama
• Podatke testa lambda sondi
• Status sistemski izvršavanih testova
• Rezultate testova koji se vrše na vozilu
• Put koji je preñen od kako je aktivirana MIL indikacija
• Broj pokretanja motora od zadnjeg brisanja greški
• Preñeni put od brisanja greški
• Vrijeme u minutama od kako se aktivirala MIL indikacija
• Vrijeme od kako su greške brisane

Pretraživanje kodova grešaka

Ovaj program ima integrisanu bazu podataka sa objašnjenjem šifri greške za različite
proizvođače
Ako vam je potreban opis za neku šifru, kliknite na simbol  lupe. Pojaviti će se ekran u kojem
možete unijeti šifru. Pojaviti će se svi opisi za sve proizvođače koji odgovaraju toj šifri.

Podaci u realnom vremenu

ScanMaster prikazuje mjerenja na senzorima bilo u metričkom ili engleskom sistemu mjera.
Sistem mjera možete podesiti u “Podešavanja /jezik”.

Podaci uživo – Ovaj ekran pokazuje listu podataka čije očitavanje podržava. Da bi ih očitali
pritisnite taster “Čitanje”

Grafički prikaz pojedinačnih očitavanja

Kao što možete vidjeti program posjeduje mnoštvo korisnih informacija. Ukoliko ste zainteresovani za ovaj proizvos slobodno nam se obratite.

Leave a Comment